HOME>研究者一覧>チャン ティ チュン トアン (外国人研究員)

公的研究費の不正使用防止等に関する取組み

外国人研究員

写真
チャン ティ チュン トアン
専門分野 日本語教育及び日本研究
研究テーマ 平安時代の女流日記文学を通じて古代日本文学における女性像と女性作家の役割を探る
キーワード

職歴

2008年4月ハノイ大学 准教授
2016年10月国際日本文化研究センター 外国人研究員

学位

2002年10月ハノイ国家大学 博士

主要業績

単著書

『ベトナム人学生のための日本語文法』, Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, 2014.
(『ベトナム人学生のための日本語文法』、百科辞書出版社、2014年)

単独論文

“Biểu hiện thời gian và thời trong tiếng Việt,” Tạp chí Ngôn ngữ 7:2015, Viện Ngôn ngữ học, 2016.
(「ベトナム語における時間表現及びテンスカテゴリー」 『言語』 第7号、言語学研究院、2016年)
“Bàn về việc xây dựng chương trình tiếng Nhật dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên ngữ tại Việt Nam,” Tạp chí Khoa học ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội, 2015.
(「ベトナム高等教育における日本語非専攻学習者へのカリキュラム作成」 『外国語研究科学』、ハノイ大学、2015年)
“Bàn về việc phân định từ loại trong tiếng Nhật hiện đại,” Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2:2014, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2014.
(「現代日本語における品詞分類」 『言語と生活』 第2号、ベトナムの言語研究会、2014年)
“漢越語を利用して漢字学習する際の諸問題,” Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ 35:2013, Trường Đại học Hà Nội, 2013.
(「漢越語を利用して漢字学習する際の諸問題」 『外国語研究科学』 第35号、ハノイ大学、2013年)

ページトップへ